Dzieło Biblijne

Sekcja Biblijna KEP

Email Drukuj

Ks. Mariusz Rosik

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski oraz komentatorów „Nowego Komentarza Biblijnego” ksiąg Nowego Testamentu (Katowice, 28.12.2006)

 

Dnia 28 grudnia 2006 roku odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kolejne spotkanie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski oraz komentatorów „Nowego Komentarza Biblijnego” ksiąg Nowego Testamentu. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Marian Gołębiewski, przewodniczący sekcji ze strony Episkopatu Polski oraz ks. prof. Paciorek z KUL-u. Posiedzenie rozpoczęto od przeczytania sprawozdania z ubiegłorocznego spotkania. Następnie ks. abp M. Gołębiewski przedstawił historię powstania, stan obecny i perspektywy na przyszłość erygowanego przez KEP Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Inauguracja Dzieła Biblijnego miała miejsce dnia 14.10.2006 we Wrocławiu. Poprzedziło ją jednodniowe sympozjum biblijne o nachyleniu duszpasterskim. Prelegent przedstawił zasadnicze cele Dzieła Biblijnego, zgodnie z zapisem statusowym, a następnie omówił inicjatywy, które już zostały podjęte (wyznaczenie moderatorów Dzieła w poszczególnych diecezjach, powstanie Podyplomowego Studium Biblijnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, ustanowienie Niedzieli Biblijnej, ukazywanie się „Kręgu Biblijnego” i „Lectio Divina”, ustanowienie otwartych wykładów biblijnych – np. we Wrocławiu stworzono cykl Verbum cum Musica, koncert muzyki poważnej złączony z prelekcją biblijną, cykl tekstów o Biblii w „Gościu Niedzielnym” i „Niedzieli”, promowanie wystaw biblijnych, radiowe pogadanki biblijne). Ks. prof. S. Haręzga zaproponował utworzenie Kongresu Biblijnego w poszczególnych diecezjach, a za kilka lat zorganizować Ogólnopolski Kongres Biblijny, który dałby nowy impuls do rozwoju Dzieła Biblijnego.

Ks. prof. S. Haręzga omówił projekt komentarzy biblijnych do „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie” (Poznań 1998). Nakładem wydawnictwa Pallotinum ukazał się lekcjonarz do tych tekstów mszalnych. Wydaje się, że należałoby przygotować komentarze do tekstów biblijnych, które obejmują 48 formularzy mszalnych. Prelegent wyjaśniał: „Najważniejszą częścią komentarza będą szczegółowe objaśnienia tekstów biblijnych, w takiej kolejności, w jakiej występują w lekcjonarzu: pierwsze czytanie, psalm responsoryjny, werset przed Ewangelią i Ewangelia. Zwięzłe i fachowe objaśnienia biblisty winny być pomocą w zrozumieniu poszczególnych tekstów, tak, by możliwe było ich wykorzystanie w kaznodziejskim przekazie jako pokarmu na życie duchowe wiernych”. W komentarzach nie należy zatrzymywać się jedynie na tekstach biblijnych, ale należałoby uwzględnić także oracje mszalne. Komentarze miałyby charakter pastoralny, a winny kończyć się zaproponowaniem trzech tematów homilii, które można wykorzystać w przepowiadaniu. Po tej prezentacji rozgorzała dyskusja na temat formy komentarza, osób, które winny być zaangażowane w jego przygotowanie, terminów napisania komentarzy i przygotowania do druku.

Ks. prof. S. Szymik zaproponował opracowanie materiałów do ćwiczeń ze Starego i Nowego Testamentu. Materiały te mogłyby być pomocne w prowadzeniu zajęć przez wykładowców biblijnych w seminariach duchownych i na innych uczelniach teologicznych. Wydaje się, że przygotowanie takich materiałów byłoby korzystne również i z tego powodu, że liczba godzin poświęconych zagadnieniom Biblii w programie studiów jest mniejsza obecnie niż choćby kilka lat temu. Prelegent zaproponował, w jaki sposób praktycznie mogłyby wyglądać zajęcia ze studentami. Ćwiczenia miałyby nauczyć uczestników praktycznego kontaktu z Pismem świętym, osobistej lektury i interpretacji według zasad zgodnych z nauką Kościoła, przygotowywania nabożeństw i spotkań biblijnych, nauczenie korzystania z różnych metod egzegetycznych; nacisk należy położyć na pracę z tekstem. W dyskusji zaproponowano wiele konkretnych jednostek tematycznych, które winny znaleźć się w materiałach. Ks. S. Szymik wstępnie zobowiązał się do przygotowania materiałów do ćwiczeń z Nowego Testamentu. Ważne byłoby także przygotowanie źródłowych tekstów antycznych, których lektura ułatwi zrozumienie i interpretację ksiąg biblijnych.

Ks. prof. A. Paciorek zaproponował wydanie kompendium biblijnego dla maturzystów. Książka ta zawierałaby wszystkie materiały na temat Pisma świętego, które prezentowane są w szkołach średnich. Byłaby to odpowiednia pomoc nie tylko dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, ale także dla katechetów czy polonistów, którzy przedstawiają w ramach programu szkolnego zagadnienia literackie i teologiczne Biblii. W przygotowaniu takiego kompendium mogłyby być pomocne materiały z konkursów biblijnych od kilku lat prowadzonych w wymiarze ogólnopolskim. Spotkanie zakończyły wolne wnioski i przybliżone ustalenie daty kolejnego zjazdu.

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl