Dzieło Biblijne

Email Drukuj

 XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Do pobrania w formacie pdf folder 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem siedemnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

 

 Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej www.okwb.pl 

I. Wstęp

1.Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3.Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego

Pawła, 2009), a zakres merytoryczny XVII edycji obejmuje: Księgę Rodzaju (rozdz. 12-50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami, komentarzami oraz słowniczkiem.

4.Konkurs składa się z trzech etapów: Szkolnego, Diecezjalnego i Ogólnopolskiego – Finału.

5.Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy Diecezjalni.

6.Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap Szkolny

1.Koordynator Diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z regulaminem Konkursu.

2.Za przeprowadzenie Etapu Szkolnego odpowiadają szkoły.

3.Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 1 marca 2013 r. wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie: www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie).

4.Etap Szkolny odbędzie się w tym samym dniu we wszystkich szkołach biorących udział w Konkursie, tj. 22 marca 2013 r.

5.Zestaw pytań testowych z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Etapu Szkolnego.

6.Uczestnicy Etapu Szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu.

7.Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 min.

8.Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5 dni roboczych od dnia Etapu Szkolnego, tj. do 29 marca 2013 r., wprowadza wyniki do formularza (protokołu) zamieszczonego na stronie www.okwb.pl.

9.Do Etapu Diecezjalnego przechodzą trzy osoby, które uzyskały odpowiednio najwyższą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

 

III. Etap Diecezjalny

1.Za przeprowadzenie Etapu Diecezjalnego odpowiada Koordynator Diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu Etapu Diecezjalnego.

2.Etap Diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3.W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora Diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.

4.Do części ustnej przechodzi 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

5.Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

6.W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

7.Do Etapu Ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno najwyższą liczbę punktów.

8.W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 finalistów.

9.Etap Diecezjalny we wszystkich diecezjach odbędzie się 16 kwietnia 2013 r.

 

IV. Etap Ogólnopolski – Finał

1.Za przygotowanie Etapu Ogólnopolskiego – Finału odpowiada Sekretariat Konkursu.

2.Analogicznie stosuje się punkty 2, 3, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.

3.Finał Konkursu odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2013 r. w Niepokalanowie.

 

V. Zakończenie

1.Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.

2.Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

3.W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników Konkursu.

4.Bieżące informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl.

 

 

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl