Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Biblijne zawiłości (22) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 42/2011, Wrocław

W ilu językach przemawia Biblia? 

Pismo Święte powstało w trzech starożytnych językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Wyjście judaizmu, a następnie chrześcijaństwa poza granice Palestyny sprawiło, że wiele innych osób pragnęło sięgać po Biblię. W ten sposób zrodziła się potrzeba przekładu Świętej Księgi na inne języki.

Po niewoli babilońskiej (586-538 przed Chr.) Żydzi zaczęli posługiwać się językiem aramejskim, na który przetłumaczono Biblię hebrajską. Są to tzw. targumy aramejskie. W wyniku wojen i klęsk narodowych część Żydów schroniła się w egipskiej Aleksandrii. Z czasem zaczęli oni mówić po grecku. Dla nich powstaje przetłumaczenie pism hebrajskich na grekę. Jest to tzw. Septuaginta, co znaczy „siedemdziesiąt” – od liczby tłumaczy, którzy, według legendy, na polecenia króla egipskiego Ptolomeusza II (285-246 przed Chr.) przetłumaczyli Torę. Całość tłumaczenie powstała w okresie od III do I w. przed Chr.

Kolejne wieki przyniosły tłumaczenia Biblii na łacinę (tzw. Vetus latina – II w.). Do najbardziej znanych tłumaczeń łacińskich należy Wulgata, czyli tłumaczenie św. Hieronima (347-420).

Pismo Święte wielokrotnie było tłumaczone także na język polski. Najstarszymi zabytkami naszego języka są: Psałterz floriański (koniec XIV w.), Biblia królowej Zofii (ok. połowy XV w.), Psałterz puławski (XV/XVI w.). W okresie renesansu powstało pięć kompletnych tłumaczeń Pisma Świętego na język polski: Biblia Leopolity (1561), kalwińska Biblia brzeska (1563), Biblia nieświeska w przekładzie arianina Szymona Budnego (1572), Biblia Jakuba Wujka (1599) oraz protestancka Biblia gdańska (1632). Podobny rozwój polskich tłumaczeń biblijnych przyniósł wiek XX. W 1965 r. ukazała się Biblia Tysiąclecia, następnie Biblia poznańska (1973-1975), protestancka Biblia warszawska zwana „brytyjką” (1975), Biblia warszawska-praska w tłumaczeniu bpa K. Romaniuka (1998). W 2008 r. wyszła Biblia edycji Św. Pawła.

Pomimo ogromnego rozwoju nauk biblijnych oraz rozwiniętej translatoryki biblijnej cała Biblia została przetłumaczona tylko na ok. 480 języków, podczas gdy na Ziemi istnieje ich ok. siedem tysięcy.

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl