Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Biblijne zawiłości (21) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 40/2011, Wrocław

 

Jak spisano Biblię?

Doskonale wiemy jak wygląda książka: dwie okładki, grzbiet, w środku ułożony z białych kartek blok. Czy jednak przyszło nam do głowy, że książki nie zawsze tak wyglądały? Ludzcy autorzy Biblii posługiwali się materiałami, sposobami pisania i językami sobie współczesnymi, różnymi od współczesnych. Jak więc wyglądała Biblia w pierwotnej postaci, na czym, w jaki sposób i w jakim języku została napisana?

Starożytne księgi używane przez Żydów miały postać zwojów wykonanych ze skóry. Święte pisma żydowskie nie przypominały współczesnych książek. Ówczesna Biblia była po prostu zbiorem zwojów zgromadzonych w jednym miejscu (2 Mch 2,13nn). Pierwsze pisma chrześcijańskie w ich oryginalnej formie również powstawały na zwojach, ale z czasem, począwszy od przełomu I i II w. były zbierane razem i ręcznie kopiowane w kodeksach, które przypominały współczesne książki. Najstarsze zachowane fragmenty Starego Testamentu pochodzą z ok. VII w. przed Chr., a Nowego z przełomu I i II w. po Chr. Bogaty zbiór żydowskich zwojów z tekstem Starego Testamentu odnaleziono w połowie XX w. w Qumran nad Morzem Martwym. Pochodzą ona z okresu od III w. przed Chr. do I w. po Chr. i zawierają w całości lub we fragmentach prawie wszystkie księgi Starego Testamentu.

W starożytności pisano na kamiennych, glinianych i drewnianych tabliczkach, glinianych skorupach, skórzanych i papirusowych zwojach (Wj 34,1.4; Iz 43,4; Jr 36,2; Tb 7,14). Pisano rylcami wykonanymi z metalu i drewna oraz specjalnie przygotowaną trzciną maczaną w atramencie z sadzy i gumy arabskiej (Hi 19,24; Jr 17,1; 36,18; 2 Kor 3,3).

Stary Testament został napisany w trzech językach: po hebrajsku, aramejsku i grecku. Oryginalnym językiem Nowego Testamentu jest greka. Do niewoli babilońskiej (VI w. przed Chr.) Izraelici posługiwali się alfabetem starokananejskim, którego litery zapisywane często rylcami na kamieniu i w glinie kreślono przy pomocy ostro przecinających się linii. W czasie niewoli Izraelici wraz z językiem aramejskim przyswoili sobie tzw. alfabet kwadratowy składający się z 22 znaków wpisywanych w kwadrat lub jego części. Alfabet grecki używany przez pierwszych chrześcijan składał się wyłącznie z dużych liter (używamy ich w matematyce), którymi pismo w sposób ciągły bez odstępów między słowami.

Biblia w oryginalnej postaci, choć zawierała ten sam, co dziś tekst, wyglądała inaczej niż współcześnie.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl