Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Biblijne zawiłości (20)

Ks. Rajmund Pietkiewicz                                                    

NR 38/2011, Wrocław

 

Protestanckie kryteria kanoniczności

Dla Kościoła katolickiego zasadniczym kryterium kanoniczności ksiąg Biblii jest Objawienie zawarte w Tradycji apostolskiej. Reformacja jednak głosząc hasło „sola Scriptura” („samo Pismo”), odrzuciła autorytet Tradycji pozbawiając się obiektywnego kryterium kanoniczności. Jakie zatem kryteria przyjęli protestanci? Były to tak zwane kryteria wewnętrzne, tkwiące w samej Biblii.

  Marcin Luter orzekając o kanoniczności ksiąg biblijnych opierał się na ich treści: natchniona jest tylko ta księga, która prezentuje wzniosłą i świętą naukę, zawiera opisy cudów, proroctwa, posiada walory literackie i jest zgodna z nauką o usprawiedliwieniu przez wiarę.

  Dla Jana Kalwina zasadniczym kryterium stały się subiektywne skutki wywołane lekturą: „Jak przedmioty białe lub czarne mają w sobie coś, co ukazuje ich kolor, a pokarmy słodkie i gorzkie mają w sobie coś, co powoduje takie odczucie smaku, tak samo Pismo Święte ma w sobie samym sposób, przy pomocy którego daje się poznać”. A więc, według Kalwina, czytelnik Biblii powinien doświadczać zbawczych skutków słowa Bożego: światła i ciepła, pobożnych uczuć, smaku nadprzyrodzonego.

  Kościół katolicki uznaje, że w Biblii są wzniosłe i święte nauki, i że jej lektura powoduje zbawcze skutki w duszy ludzkiej. Uważa jednak kryteria wewnętrzne za zbyt subiektywne i niewystarczające.

Już w XVI w. sami ojcowie protestantyzmu nie byli zgodni w sprawie kanonu biblijnego. Odrzucili oni księgi i dodatki deuterokanoniczne Starego Testamentu nazywając je apokryfami. Luter wyłączył z kanonu również Hbr, Jk, Jud, Ap. Ulrich Zwingli zrezygnował tylko z Ap. Współcześni protestanci nie poszli w pełni za tymi sugestiami i uznają dziś za natchnione 27 ksiąg Nowego Testamentu i 39 Starego.

  Ze słabości wewnętrznych kryteriów kanoniczności zdają sobie sprawę niektórzy współcześni protestanci odwołując się do Tradycji apostolskiej i doświadczenia Kościoła pierwszych wieków (np. Adolf von Harnack). Inni zdają się podtrzymywać poglądy Lutra i Kalwina (np. Karl Barth).

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl