Dzieło Biblijne

Email Drukuj

 

XVI  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem szesnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

 Do pobrania w wersji pdf: Folder, plakat informujący, Instrukcja dla katechetów.

 

I. Wstęp

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia z przypisami i wstępami (wyd.V), a zakres merytoryczny XVI edycji Konkursu obejmuje: Księgę Izajasza; Ewangelię według św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie.

4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego - finału.

5. Za realizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada Koordynator Diecezjalny.

6. Pozostałe sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap szkolny

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły.

2. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 6 marca 2012r. wyłącznie drogą elektroniczną na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenia).

3. Do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie, Koordynator Diecezjalny prześle: regulamin, zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, dodatkowe pytania wraz z odpowiedziami (dogrywka) i protokół.

4. Etap Szkolny odbywa się w tym samym dniu we wszystkich szkołach biorących udział w konkursie, tj. 27 marca 2012r.

5. Uczestnicy Etapu Szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu.

6. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 min.

7. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia pracę uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i w ciągu 5-ciu dni od dnia Etapu Szkolnego, tj. do 2 kwietnia 2012r. przesyła protokół.

8. Do etapu diecezjalnego przechodzą trzy osoby, które uzyskały odpowiednio najwyższą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów, tj. 45 punktów.

9. W przypadku problemu z wyłonieniem 3 finalistów przeprowadza się dogrywkę.

 

III. Etap diecezjalny

1. Za przeprowadzenie Etapu Diecezjalnego odpowiada Koordynator Diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu Etapu Diecezjalnego.

2. Etap Diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora Diecezjalnego Komisja, na podstawie załączonych odpowiedzi.

4. Do części ustnej przechodzi 7 osób z największą ilością punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów, tj. 45 punktów.

5. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.

6. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

6. Do Etapu Ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno najwyższą liczbę punktów.

7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 laureatów.

8. Etap Diecezjalny, we wszystkich diecezjach, odbywa się 23 kwietnia 2012 r.

 

IV. Etap ogólnopolski - Finał

1. Za przygotowanie Etapu Ogólnopolskiego – Finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
3. Analogicznie stosuje się punkty 2, 3, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2012 r. w Niepokalanowie.

 

V. Zakończenie

1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.

2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników Konkursu.

4. Bieżące informacje dotyczące Konkursu publikowane na oficjalnej stronie Konkursu: www.okwb.pl.

 

 

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl