Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Program Nabożeństwa Słowa Bożego  

Przygotowania: Pulpit udekorowany (np. draperia, kwiaty) umieszczony w centralnym miejscu. Inny pulpit przeznaczony do czytań.

Czytania są propozycją, można wziąć inne odpowiednie fragmenty biblijne.

 

Pieśń na wejście (może być pieśń wielkanocna) a w tym czasie:Intronizacja Pisma ŚwiętegoUroczyste wniesienie egzemplarza Biblii. Procesja przez kościół, kapłan, diakon lub lektor niesie uniesioną Biblię i umieszcza na przygotowanym pulpicie. Może być okadzenie Pisma Świętego.  

Wprowadzenie Pozdrowienie ludu, na wzór mszalnego. Akt pokuty. 

Oracja Wszechmogący Boże, oświeć nas blaskiem Twego światła i daj nam głębokie poznanie tajemnicy zbawienia zawarte w Twoim Słowie, abyśmy je coraz lepiej rozumieli a żyjąc Ewangelią Twego Syna dotarli do życia wiecznego. Przez tegoż Pana.  

Czytanie (Kol 3, 12-17)Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. (Kol 3, 12-17) 

Śpiew międzylekcyjny, psalm lub pieśń wielkanocna.

Psalm z wtorku oktawy wielkanocnej.  

Ref.: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania.On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna Jego łaski.      Ref.Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.      Ref.Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie!   

Ewangelia (J 21, 20-25)Gdy Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu.…Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?» Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?» Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. (J 21, 14.20-25)  

Homilia

Modlitwa wiernych Pełni ufności w dobro i miłosierdzie Boże, wołajmy·        - Módlmy się za Kościół święty, aby niestrudzenie spełniał swe posłannictwo głoszenia Słowa Bożego.·        - Módlmy się za biblistów, aby z tłumacząc i komentując słowa Pisma Świętego czynili to z pełną odpowiedzialnością i oddaniem. ·        - Módlmy się za katechetów aby gorliwie przybliżali prawdę o zbawieniu młodym pokoleniom. ·        - Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby Pismo Święte było w nich czytane i rozważane.·        - Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas samych, abyśmy czytając święte teksty wzrastali w świętości.Boże, Twoje odwieczne Słowo w czasie stało się Ciałem, wysłuchaj nasze modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy według Twego Słowa żyli i wzrastali w Twej łasce. Przez tegoż Chrystusa.   

Ojcze Nasz – jak w czasie Mszy św. 

Oracja: Miłosierny Boże, zgromadzeni w Twojej obecności błagamy Ciebie, abyśmy zgłębiali Twe Słowo i coraz bardziej według niego żyli. Przez naszego Pana. 

Błogosławieństwo księgą Pisma Świętego.Okadzenie księgi, kapłan błogosławi lud trzymając księgę Pisma Świętego. 

Pieśń na zakończenie.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl