Dzieło Biblijne

Email Drukuj

XV Ogólnopolski

Konkurs Wiedzy Biblijnej

 

 Od piętnastu lat, we wszystkich polskich diecezjach, odbywa się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Tym razem, zakres tematyczny obejmuje Pisma Świętego Pawła: 1-2 do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa.

 

Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wyd. V).

Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na laureatów, czekają indeksy na katolickie uczelnie wyższe na różne kierunki!

Głównym celem Konkursu jest zachęta młodych do czytania Pisma Świętego i poznawania historii Zbawienia, inspiracja do odkrywania aktualności Bożego Słowa, a także budowanie wspólnoty wśród „młodego” Kościoła. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i finału ogólnopolskiego. Ważnym jego elementem jest Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią, które ma wymiar formacyjno-warsztatowy i odbywa się 13 maja, w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • szkolnego (14.03.2011)
 • diecezjalnego (11.04.2011)
 • finału ogólnopolskiego (6-7.06.2011)

   

Na laureatów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, czekają atrakcyjne nagrody oraz indeksy na następujące kierunki:

 • teologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński)

   

 • historia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • filozofia (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • kulturoznawstwo (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
     • historia sztuki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Ponadto, laureatom etapów diecezjalnych, proponujemy bezpłatny udział w dwudniowym Częstochowskim Spotkaniu Młodych z Biblią, które w tym roku odbędzie się po raz czwarty. Ma ono wymiar formacyjno - warsztatowy i przygotowuje bezpośrednio do zmagań finałowych Konkursu. Spotkanie odbędzie się w dniach 12 - 13 maja 2011, w obchodzonym wtedy Tygodniu Biblijnym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem piętnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

 

I. Wstęp

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia z przypisami i wstępami (wyd.V), a zakres merytoryczny XV edycji Konkursu obejmuje: Pisma św. Pawła Apostoła (1-2 List do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa).

4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego - finału.

5. Za realizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada Koordynator Diecezjalny.

6. Pozostałe sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

II. Etap szkolny

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają szkoły.

2. Koordynator przesyła do szkół informacje o Konkursie oraz regulamin, zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi, dodatkowe pytania wraz z odpowiedziami (dogrywka) i protokół.

3. Zgłoszenia szkół, na załączonych kartach zgłoszeniowych, przyjmowane są do 21 lutego 2011 r. przez Koordynatora: w Archidiecezji Wrocławskiej:

Estera Ryczek,
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

ul. Kuźnicza 11/13
50 - 138 Wrocław
tel./fax: 071 343 69 85
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Etap szkolny, we wszystkich zgłoszonych szkołach, odbywa się 14 marca 2011 r.

5. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 min. Sprawdzenia poprawności wykonywanego testu, na podstawie dołączonych odpowiedzi, dokonuje Komisja Szkolna, powołana przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie etapu szkolnego.

6. Do etapu diecezjalnego przechodzą trzy osoby, które uzyskały odpowiednio najwyższą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów (tj. 45 punktów).

7. W przypadku problemu z wyłonieniem 3 finalistów przeprowadza się dogrywkę.

8. Protokół należy dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia etapu, tj. do 21 marca do koordynatora diecezjalnego lub osoby przez niego wyznaczonej.

 

III. Etap diecezjalny

1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.

3. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora Komisja, na podstawie załączonych odpowiedzi.

4. Do części ustnej przechodzi 7 osób z największą ilością punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej ilości punktów (tj. 45 punktów).

5. Część ustną stanowią pytania dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.

6. Do finału ogólnopolskiego przechodzą trzy osoby, które uzyskały w części ustnej kolejno najwyższą liczbę punktów.

7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zarządza się dogrywkę, w celu wyłonienia 3 laureatów etapu.

8. Etap diecezjalny, we wszystkich diecezjach, odbywa się 11 kwietnia 2011 r.

 

IV. Etap ogólnopolski - finał

1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego odpowiada Zespół Koordynatorów.

2. Etap ogólnopolski składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Analogicznie stosuje się punkty 3,4,5,7 rozdziału III.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 6 -7 czerwca 2011 r. w Niepokalanowie.

V. Zakończenie

1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu mają tylko jego organizatorzy.

2. Decyzje Komisji Konkursowych na każdym etapie są ostateczne.

3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w regulaminie o czym powiadomią uczestników Konkursu.

4. Więcej informacji na: www.civitaschristiana.pl.

 

Pobierz ulotkę w formacie PDF

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl