Dzieło Biblijne

Email Drukuj

HistoriaChrzescijanstwa.jpg

 W. H. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t. 1, Wektory, Wrocław 2009.
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

 
Przedmowa do wydania polskiego

 
Czytelnik monumentalnej Historii chrześcijaństwa autorstwa W.H. Carroll’a, po wzięciu do rąk pierwszego tomu zatytułowanego Powstanie chrześcijaństwa, może być zaskoczony faktem, iż autor rozpoczyna prezentację dziejów chrześcijaństwa od „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1), czyli od wykładu pierwszego wersetu Biblii hebrajskiej, aby następnie przejść do omówienia całości historii Starego i Nowego Testamentu. Takie podejście do genezy chrześcijaństwa jest jednak jak najbardziej uzasadnione i zalecane przez Magisterium Kościoła, które naucza:
Zgłębiając tajemnicę Kościoła, ten święty Sobór pamięta o więzi, jaką został duchowo złączony lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama.
Kościół Chrystusowy uznaje bowiem, że początki jego wiary i wybrania, stosownie do zbawczego misterium Boga, znajdują się już u patriarchów, Mojżesza i proroków. Wyznaje, że wszyscy wierzący w Chrystusa, synowie Abrahama w porządku wiary (por. Ga 3,7), objęci są powołaniem tego patriarchy, a zbawienie Kościoła mistycznie wyobrażone jest w wyjściu narodu wybranego z ziemi niewoli. Dlatego Kościół nie może zapomnieć, że poprzez ten lud, z którym Bóg w swoim niewysłowionym miłosierdziu chciał zawrzeć dawne przymierze, otrzymał Objawienie Starego Testamentu i czerpie pokarm z korzenia szlachetnej oliwki, w które wszczepione są gałązki oliwnej dziczki pogan (por. Rz 11,17-24)1.

 
Od pierwszych stron swojej pracy Autor pisze o centralnej postaci chrześcijaństwa – Jezusie Chrystusie, bez którego nie można zrozumieć nie tylko samego chrześcijaństwa, ale również najgłębszego znaczenia historii Pierwszego Przymierza. I tak, dla Carroll’a Jezus Chrystus staje się centralną postacią historii, jej początkiem, najgłębszym sensem i jej końcem, czyli posługując się językiem janowej Apokalipsy, Alfą i Omegą (por. Ap 1,8). Odniesienie do Chrystusa dostrzega On już w pierwszym wersecie Biblii zestawiając cytowane wyżej „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1) z janowym „Na początku było Słowo” (J 1,1). Trzymając się konsekwentnie takiego spojrzenia na historię Carroll w ofierze Melchizedeka (Rdz 14,17-20) dostrzega typ Eucharystii, a w próbie ofiarowania Izaaka (Rdz 22) typ Męki Pańskiej. Historia króla Dawida to natchniona zapowiedź Chrystusa-Mesjasza i Jego królestwa, a wybudowanie świątyni w Jerozolimie jest zapowiedzią Inkarnacji. W ten oto sposób Książka, którą mamy przed sobą nie jest zwykłą historią, ale będąc dziełem napisanym z punktu widzenia historyka wierzącego staje się prawdziwą historią zbawienia, która w szerszym sensie rozpoczęła się „Na początku” a zakończy się w dniu Paruzji. Przestrzeń między tymi dwoma punktami, między jej prologiem i epilogiem, jest wypełniona przez dzieje Narodu Wybranego, ziemską historię Jezusa z Nazaretu, która znajduje swoją kontynuację w historii chrześcijaństwa. Taką właśnie wizję historii znajdujemy w monumentalnym Opus Carroll’a.

 
Jeśli chodzi o samo podejście do historii biblijnej, to Autor reprezentuje tradycyjny punkt widzenia opowiadając się stanowczo za historycznością opisanych w Biblii wydarzeń. Korzysta On obficie z klasycznych opracowań historii Izraela W.F. Albright’a, J. Bright’a, G. Ricciotti’ego, R. de Vaux, C. Schedl’a, często sięga do The Cambridge Ancient History (1971) oraz do różnych prac K.M. Kenyon.

 
Z uwagi na to, że tak obszerne dzieła jak książkaCarroll’a powstają latami, ich początkowe tomy noszą dość odległe daty wydania w stosunku do woluminów ostatnich. Podobnie jest również w przypadku Historii chrześcijaństwa, której pierwszy tom ukazał się w 1985 r., a ostatni, szósty, ma się dopiero ukazać.Nauka nie stoi jednak w miejscu przynosząc nowe odkrycia, formułując nowe hipotezy, a nawet zmieniając perspektywy, z których spogląda się na pewne problemy. Z tej to przyczyny do polskiego wydania Historii chrześcijaństwa, głównie do pierwszego tomu,wprowadzono pewne zmiany, tak, aby zachować jej aktualność, szczególnie jeśli chodzi o problem historycznej wierności Pisma Świętego i jego autorstwa.

 
Do zdecydowanych walorów Historii chrześcijaństwa należy jej język, prosty i zrozumiały nawet dla czytelnika nie będącego specjalistą w naukach biblijnych czy historycznych. Dzięki przejrzystości stylu, niewyszukanemu słownictwu i żywej narracji dzieło Carroll’a czyta się z łatwością i zainteresowaniem, gdyż opisana przez niego historia jest zarazem ciekawą i zajmującą opowieścią, która nie traci niczego ze swoich walorów również w polskim przekładzie J. Morki.

 
Historię chrześcijaństwa polecamy każdemu, kto po wstępnej lekturze Biblii pragnie sięgnąć do opracowań historycznych, aby pogłębić swoją wiedzę na temat opisanej tam historii oraz zrozumieć jej kontynuację i konsekwencje obecne w historii pierwotnego Kościoła i dalszych dziejach chrześcijaństwa. Na polskim rynku, jak dotąd, brak pozycji, która w taki sposób prezentowałaby dzieje największej religii świata, w centrum której stoi Jezus Chrystus, zapowiedziany w Starym Testamencie, stający się człowiekiem, nauczający, dokonujący cudów, umęczony, zabity i zmartwychwstały w Nowym oraz obecny wśród swojego ludu „aż do skończenia świata” (Mt 28,20) w dziejach Kościoła naznaczonych zarówno grzechem jak i świętością.

 

 
Recenzje
 
do pobrania:
1 Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 4.
 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl