Dzieło Biblijne

 Seria Archeolog czyta Biblię proponuje

 

MIASTA KOŚCIOŁÓW APOKALIPSY (NOWOŚĆ)
J. Klinkowski,
red. M. Rosik,
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011, ss. 120Szlakami Azji Mniejszej podążali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. przemierzali je pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską oraz w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kultem cesarskim.

Autor zaprasza do wyruszenia szlakami zmagań duchowych pierwszych chrześcijan. Swoją wędrówkę rozpoczyna od Patmos, gdzie Jan doświadczył mistycznego spotkania z głosem Boga. Następnie kieruje się do wspólnot w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei i pokazuje ich życie codzienne. W tym kontekście próbuje odczytać orędzie teologiczne listów skierowane do siedmiu Kościołów, pragnąc pozostać wierny zachęcie: „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska” (Ap 1, 3).

 

   APOKALIPSA ŚW. JANA. REALIA ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W WIZJACH I SYMBOLICE
H. Langkammer,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2010, ss. 176

 

Apokalipsa św. Jana jest księgą profetyczną, księgą symboli, wizji i audycji. Czy w tego rodzaju szacie literackiej można dopatrzeć się realiów archeologicznych i historycznych? Inaczej mówiąc, czy natchniony wizjoner Apokalipsy nazywający się Janem nawiązuje do historii, a jeśli tak, to czy tę historię można zrozumieć bez nawiązania do realiów archeologicznych? Autor postanowił prześledzić teksty i odpowiedzieć na te właśnie pytania. Dla lepszego zrozumienia pojęcia „archeologia biblijna” i jej znaczenia dla egzegezy biblijnej zamieszczono na końcu specjalny ekskurs - nowe tłumaczenie tekstu oryginalnego Apokalipsy dokonane przez autora.

 

 

TRÓJKĄT EWANGELICZNY
J. Jaromin,
red. M. Rosik,
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010, ss. 88

 

 Ewangeliści podają, że po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus udał się do Galilei, ponieważ to Boży plan zbawienia kazał Mu tam właśnie działać. Szczególnymi miejscami działalności Jezusa były trzy miejscowości położone nad Jeziorem Galilejskim - Kafarnaum, Korozain i Betsaida - zwane często przez współczesnych uczonych „trójkątem ewangelicznym”. W trzech rozdziałach autorka zapoznaje nas z tymi starożytnymi miejscowościami. Poruszone przez autorkę kwestie historyczne, geograficzne i archeologiczne, a także plany, rysunki i kolorowe zdjęcia pomogą w lepszym ich poznaniu.

 

 

ARKA PRZYMIERZA. OD SYNAJU DO AKSUM
J. Klinkowski,
red. M. Rosik,
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010, ss. 176

 

 Tym razem autor zabiera czytelnika na wędrówkę śladami Arki Przymierza. Rozpoczynamy ją u podnóża Góry Synaj. W zmiennych kolejach losu Narodu Wybranego, w epoce sędziów, Arka Przymierza była wsparciem, ale też doświadczała chwil zapomnienia. Król Dawid nadał jej obecności pośród ludu szczególne znaczenie. Centrum jego królestwa stała się Jerozolima, a w niej kult Boga, którego tronem była Arka. Obecność Arki wyrażała jedność wiary całego Izraela, ale też sankcjonowała jedynego władcę, jakim był Dawid. Salomon zbudował Świątynię, a w jej Miejscu Najświętszym umieścił Arkę. Początkowo Arka była prawdopodobnie wynoszona przez kapłanów, aby lud mógł oddać jej cześć, aż w końcu stała się dostępna tylko w dzień Jom Kippur dla arcykapłana, który sprawował obrzędy pojednania. Zmieniała się również funkcja teologiczna Arki. W pierwszej fazie podboju Ziemi Obiecanej służyła jako źródło mocy w walce, później przeważał obraz tronu Bożego, a po reformie Jozjasza prezentowano ją jako miejsce przechowywania Prawa.

Wędrując wraz z Arką przez dzieje Izraela, zostajemy zaskoczeni tajemniczymi okolicznościami zniknięcia Arki. Śledząc losy jej kultu w Świątyni Jerozolimskiej, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, w którym momencie została zabrana ze Świątyni lub zniszczona?

W poszukiwaniu dalszych losów Arki przenosimy się do Etiopii, gdzie jej kult jest żywy aż do chwili obecnej. Poznając dzieje Etiopii, spotkamy wyznawców pierwotnej formy judaizmu oraz chrześcijan o specyficznej formie religijności łączącej elementy judaizmu z nauką Ewangelii. Teksty biblijne stwierdzają, że między mieszkańcami Etiopii i narodem wybranym istniały ścisłe związki, dalej utrzymane przez rodzący się pierwotny Kościół. Związki te zostały owiane legendarną opowieścią o wizycie królowej Saby u Salomona i przeniesieniu Arki Przymierza do Etiopii. Według tradycji w starożytnej stolicy Etiopii - Aksum - w kościele Najświętszej Maryi Panny jest przechowywana Arka. Książka zabiera czytelnika na duchową wędrówkę do kościołów etiopskich. W ich architekturze pobrzmiewają elementy przypominające Świątynię Jerozolimską. W Lalibeli można podziwiać najpiękniejsze kościoły wykute w skale i uświadomić sobie, że spotykamy się z ludem o wielkiej wierze, której owocem jest ten cud architektury. Autor zapoznaje nas ze zwyczajami liturgicznymi Kościoła etiopskiego, kalendarzem etiopskim, u genezy którego leżą wpływy egipskie.

Kościół etiopski przechował obecność Arki, wiążąc jej funkcję starotestamentalną uobecniania Boga, poprzez zachowywanie Jego prawa, z obecnością Chrystusa, który przyszedł na świat przez Maryję. Maryja stała się Arką rodzącą Chrystusa, a ołtarz, w którym umieszczony jest tabot - kamienne tablice Prawa, rodzi w liturgii Chrystusa.

 

1.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
NOWE ODKRYCIA: FAŁSZERSTWA CZY WYZWANIA DLA WIARY?

TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2006, ss.144

W niniejszej książce autor zatrzymuje się na pięciu ważnych odkryciach archeologicznych, wciąż dyskutowanych w ostatnim czasie. Jego zadaniem jest nie tylko naświetlenie krótkiej historii owych odkryć, ale także próba wyważonej oceny ich znaczenia dla archeologii i biblistyki. Najpierw powędruje w żółte skały Pustyni Judzkiej, by zapytać dawnych mieszkańców sekty esseńskiej z Qumran, czy byli w posiadaniu manuskryptu z tekstem Ewangelii Marka. Po powrocie do Jerozolimy pochyli się nad pochodzącym z I wieku ossuarium, na którym inskrypcja głosi: „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”. Czy zawierało ono szczątki głowy Kościoła jerozolimskiego, Jakuba zwanego Sprawiedliwym? Zapewne mniej sprawiedliwy w ludzkiej ocenie był Judasz, któremu przypisuje się gnostycką ewangelię pochodzącą z II stulecia? Jakie znaczenie ma to odkrycie dla teologii, a biblistyki w szczególności? Dwa kolejne znaleziska łączą się osobą poprzednika Pańskiego, Jana Chrzciciela. Czy znaleziona grota w pobliżu Ain Karem, z tajemniczym śladem stopy wyżłobionym w kamieniu i żydowską mykwą mogła być zamieszkiwana przez Jana? Czy Jezus tam miał przyjąć chrzest, czy może raczej po drugiej stronie Jordanu, gdzie odkryto szczątki trzech wczesnochrześcijańskich świątyń, dedykowanych przypuszczalnie Chrzcicielowi? Oto pytania, przed którymi autor stawia czytelników, a które w lakoniczny sposób zapisano w tytułach poszczególnych rozdziałów.
 
2.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
HEROD WIELKI - WIELKI BUDOWNICZY. TWIERDZE I MIASTA HERODA W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

P. Stojanowicz
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2008, s. 95
Niewielka, ale wypełniona treścią, książeczka odnosząca się do Heroda Wielkiego i wielu budowli, które zostały wzniesione podczas jego rządów. Bardzo klarowna prezentacja dwóch rodzajów konstrukcji, jakie wznosił Herod: Twierdzy i Miast. Czytelnik może dokładnie zapoznać się z dokonaniami tego władcy - pasjonata budowania, mając również do dyspozycji, rysunki, wizualizacje i zdjęcia poszczególnych konstrukcji czy projektów. Otrzymujemy również syntezę epoki historycznej i charakterystykę rządów Heroda, określonego przez Józefa Flawiusza przydomkiem „Wielki”. Fascynująca lektura dla historyka, archeologa czy studenta.

 3.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
SYNAGOGA, JAKĄ ZNAŁ JEZUS

J. Jaromin
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, s. 112
Początki chrześcijaństwa związane są z judaizmem. Życie pierwotnego Kościoła toczyło się początkowo w cieniu Świątyni Jerozolimskiej i synagogi. Niejednokrotnie na kartach Ewangelii spotykamy Jezusa nauczającego w synagodze i najczęściej jest to jedyny kontakt chrześcijanina z tą instytucją. Jest ona jednak znacznie bardziej złożona, a przede wszystkim nie bez znaczenia dla chrześcijaństwa, dlatego też kolejny tomik serii „Archeolog czyta Biblię” poświęcony został właśnie zagadnieniom skoncentrowanym wokół instytucji synagogalnej.
 
4.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
W POSZUKIWANIU GROBU JEZUSA

J. Jaromin
red. M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, ss. 111
 
W ostatnim czasie z dość dużym rozmachem docierały do nas swoistego rodzaju „sensacje biblijne”, których głównym bohaterem stał się sam Jezus. Do tych najgłośniejszych należą: powieść Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci, apokryficzna Ewangelia Judasza, czy też, nagłośnione przez Jamesa Camerona, rzekome odkrycie „zaginionego grobu Jezusa”! Ta ostatnia „rewelacja” została na szczęście najsłabiej nagłośniona, przynajmniej na razie, i już na samym początku ostro zdementowana przez prawdziwych naukowców. Warto więc rzucić nieco światła na problematykę związaną z różnymi sensacjami pojawiającymi się na gruncie chrześcijańskim; w tym przypadku będzie to grób Jezusa i problemy związane z autentycznością jego lokalizacji. Sprawa ta jest jednak znacznie bardziej skomplikowana - bardziej nawet na gruncie religijnym, niż archeologicznym - bo gdyby przypadkiem przyznać rację Cameronowi, w gruzach ległyby podwaliny chrześcijaństwa.
 
5.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
HEROD WIELKI I JEGO EPOKA

Jan Klinkowski

red. Ks. Mariusz Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2007, ss. 124
 
Wśród wielu postaci starożytności, które fascynują ludzi współczesnych, pozostaje Herod Wielki. Spoglądając z perspektywy czasu na jego życie i epokę trudno się ustrzec od popełnienia wielu błędów w ocenie jego dojścia do władzy i sposobowi jej sprawowania. Nasze jednak kryteria mogą być krzywdzące dla oceny życia człowieka, który musiał się zmagać z problemami swojej epoki, a przyszło mu żyć w czasach dużych przemian kulturowych i politycznych na terenie Bliskiego Wschodu.
Dla Rzymian Herod Wielki był wygodnym władcą na południowo-wschodnich rubieżach imperium, gwarantując stabilizację w regionie i przejmując na siebie obowiązki administracyjne z pełną gotowością śpieszenia z pomocą materialną i militarną cesarstwu. Ze względu na pochodzenie idumejsko-arabskie Herod27 przez wiele środowisk żydowskich nie został zaakceptowany i raczej był traktowany jako konieczny kompromis w celu utrzymania autonomii w ramach Imperium Rzymskiego. Książka przedstawia z różnych perspektyw tę kontrowersyjną postać świata starożytnego.
 
6.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA

red. Ks. Mariusz Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2007, ss. 112
 
Oddajemy do ręki kolejny tomik z serii „Archeolog czyta Biblię”, poświęcony świątyni w Jerozolimie. Do jego powstania przyczyniło się kilku autorów. Ks. Sławomir Stasiak zaprezentował Namiot Spotkania, który stał się pierwowzorem późniejszej świątyni, oraz tzw. Drugą Świątynię, czyli przybytek odbudowany przez Żydów po powrocie z niewoli babilońskiej około 536 roku. Joanna Jaromin zatrzymała się w swych rozważaniach nad Pierwszą Świątynią, wybudowaną przez króla Salomona, ks. Mariusz Rosik natomiast ukazał rozmach prac budowlanych przeprowadzonych przez Heroda Wielkiego. W ten sposób nakreślone zostały zasadnicze rysy historii przybytku w Jerozolimie.
 
7.jpgARCHEOLOG CZYTA BIBLIĘ
„Thriller teologiczno-archeologiczny”. Poszukiwanie kodu czy prawdy

Ks. Sławomir Stasiak
red. M. Rosik
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM,
Wrocław 2007, ss. 120
 
Przychodzi kolej, by zmierzyć się od strony archeologicznej z bestsellerem Kod Leonarda da Vinci Dana Browna. Po pierwszych gwałtownych reakcjach, jakie wzbudziła książka Browna przyszedł czas na bardziej wyważone opinie, poparte naukową analizą danych propagowanych przez zwolennika spiskowej teorii dziejów chrześcijaństwa.
Ks. Sławomir Stasiak, biblista, który wykształcenie zdobywał we Wrocławiu, Rzymie i Jerozolimie, błyskotliwie analizuje zasadnicze tezy amerykańskiego pisarza, sięgając po najnowsze i dobrze udokumentowane zdobycze nauki. Nie ogranicza się jedynie do zagadnień archeologicznych, jak odkrycia nad Morzem Martwym w Qumran, odnalezienie biblioteki w Nag Hammadi czy architektury świątyni jerozolimskiej, ale wnikliwie analizuje fragmenty ksiąg biblijnych i apokryficznych, po które Brown sięga z upodobaniem, a które (czego można się spodziewać) interpretuje opacznie, nie zważając zupełnie na jakiekolwiek lingwistyczne zasady interpretacji tekstu.

 

 

 

Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl