Dzieło Biblijne

Bibliotheca Biblica

Email Drukuj
Seria Bibliotheca Biblica proponuje

  

ZASADY WYCHOWANIA W PIŚMIE ŚWIĘTYM. STUDIUM PASTORALNO-TEOLOGICZNE (NOWOŚĆ)
M. Guzewicz,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2010 
 

W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze było bardzo trudną dziedziną wysiłków społeczeństwa, a nade wszystko rodziców, ale w dzisiejszych uwarunkowaniach jest to trud napotykający na przeszkody nigdy wcześniej nie występujące. Pilną koniecznością staje się dostarczanie pomocy w realizacji procesu wychowawczego w środowisku najwłaściwszym i podstawowym, jakim jest rodzina. W ten nurt włącza się Autor dysertacji. Rozprawa podejmuje temat, z zakresu którego pojawiają się różne opracowania. Na szczególną uwagę jednak zasługuje kilka elementów nowatorskich. Podejmujący wysiłek badanie tekstów biblijnych i analizy ich z punktu widzenia potrzeb pedagogiki sam jest nauczycielem, pedagogiem i rodzicem. Merytoryczne przygotowanie z zakresu teologii biblijnej łączy się tu z przygotowaniem pedagogicznym, doświadczeniem 30 lat pracy w wielu placówkach oświatowych oraz z wiedzą i praktyką wychowawczą pogłębianą w związku z posianiem trojga dzieci. Innym czynnikiem wyróżniającym pracę jest całościowe spojrzenie na Biblię, jako źródło konkretnych wskazań, niezbędnych w realizacji procesu wychowania.

 

 

 

„W CHRYSTUSIE WSZYSCY BĘDĄ OŻYWIENI” (1Kor 15,22b).
ROLA CYTATÓW ST W PAWŁOWEJ ARGUMENTACJI ZA ZMARTWYCHWSTANIEM (1Kor 15,12-58)
M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2010, ss. 440

 

         Tematem książki ks. prof. Mariusza Rosika jest problem zmartwychwstania w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian, któremu Paweł poświęca cały obszerny 15 rozdział listu. Najpierw uzasadnia on fakt zmartwychwstania Chrystusa (15, 1-11), następnie zajmuje się zmartwychwstaniem umarłych (15, 12-49) i kończy perspektywą ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią (15, 50-58). W argumentacji za zmartwychwstaniem umarłych Paweł sięga do cytatów Starego Testamentu. Autor książki postawił sobie pytanie, jakie teksty Starego Testamentu wykorzystał Paweł w swojej argumentacji za zmartwychwstaniem umarłych i w jaki sposób posługuje się nimi. Pyta o ich funkcję teologiczną i znaczenie retoryczne.

W wyniku przeprowadzonych badań autor stwierdza, że Paweł korzystał zasadniczo z przekładu Septuaginty, zmienił ich kontekst, aby wykorzystać cytaty dla celów retorycznych. Wszystkie cytaty zostały włączone przez Pawła w opis wydarzeń eschatologicznych. Celem zaś całej argumentacji apostoła było przekonanie adresatów, że „w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15,22b).

Książka zainteresuje w pierwszym rzędzie tych, którzy profesjonalnie zajmują się badaniami biblijnymi, studentów studiów biblijnych, lecz także wszystkich tych Czytelników, którzy interesują się problematyką biblijną. Cennym aspektem tej monografii jest wykazanie jedności całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu. Lektura tej interesującej książki nie sprawi Czytelnikom trudności, gdyż jest napisana naukowym, aczkolwiek zrozumiałym językiem.

ks. prof. Janusz Czerski

 

 

 

 

WYWYŻSZENIE W LISTACH ŚW. PAWŁA NA TLE GRECKIEJ LITERATURY KLASYCZNEJ
S. Stasiak,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2010, ss. 444

 

Książka prezentuje ideologie wywyższenia w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. W listach tych, napisanych po grecku, można znaleźć identyczną lub zbliżoną terminologię, wyrażającą w różnorodny i znacznie bardziej określony sposób wywyższenie, nie tylko w sensie religijnym. Autora zainteresowały te określenia, które zbliżały się także ideowo do terminologii używanej w tej materii przez św. Pawła. Aby uzyskać pełniejszy i bardziej wymowny obraz, poddał analizie terminy używane przez reprezentantów epiki, liryki i dramatu, retoryki, filozofii i historiografii - w sumie dwudziestu jeden autorów literatury greckiej.

 

 

 

 

 

KWESTIE HEBRAJSKIE W KSIĘDZE RODZAJU ŚW. HIERONIMA. PRZEKŁAD I KOMENTARZ
M. Jóźwiak,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2010, ss. 209

 

Magdalena Jóźwiak, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego, zajęła się również przekładem i wyjaśnieniami. Przedmiotem Jej zainteresowań stały się Questiones Hebraicae in Genesim św. Hieronima. Autorka dokonała klarownego, pierwszego na język polski przekładu łacińskiego tekstu, który opatrzyła odpowiednim komentarzem we wstępie i w przypisach. Z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt swobodnego poruszania się po zawiłościach łaciny, a niekiedy także greki i hebrajskiego. Równie cenne są wnikliwe uwagi w kwestiach szczegółowych, zawarte w przypisach.

 


 

 

 

 

1.jpgJEZUS CHRYSTUS W ŚWIETLE PÓŹNIEJSZYCH PISM NOWEGO TESTAMENTU
H. Langkammer OFM,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009, ss. 164.
Książka o. prof. H. Langkammera kreśli obraz postaci Jezusa Chrystusa w tych księgach Nowego Testamentu, które uchodzą za pisma późniejsze. Z natur rzeczy jest to więc obraz przepracowany teologicznie. Wraz z upływem czasu refleksja teologiczna nad życiem, działalnością i dziełem Jezusa nieustannie się pogłębiała, stąd wniosek, że Autor dociera do najbardziej dojrzałego przedstawienia postaci Zbawiciela, jaki ukazuje Nowy Testament.


 
2.jpgTEOLOGICZNE ZNACZENIE FORMUŁ POKUTNYCH W PSAŁTERZU
Z. Zdebski,
red. M. Rosik,
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009, ss. 190.
Tradycja Kościoła powszechnego zawsze przywiązywała wielką wagę do tzw. psalmów pokutnych. Biograf św. Augustyna notuje, że ten wielki teolog i duszpasterz przygotowywał się do śmierci odmawiając siedem psalmów pokutnych, które odtąd Kościół zachodni chętnie poddaje wiernycm jako wzór postawy skruszonego grzesznika względem Boga. Z uznaniem należy więc przyjąć pracę ks. dra Zdzisława Zdebskiego, podejmującą tematykę formuł pokutnych w Psałterzu. Zagadnienia te są ciągle mało znane w polskiej literaturze teologicznej, choć mają ogromne znaczenie dla pogłębionej refleksji nad sakramentem pojednania.
Autor niniejszej książki jest pracownikiem naukowym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i specjalizuje się w zagadnieniach biblistyki Starego Testamentu. Czytelnik otrzymuje do rąk przepracowaną i uwspółcześnioną wersję jego rozprawy doktorskiej, napisanej w r. 1980 pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha w Szkole Biblijnej KUL w Lublinie. Chociaż od daty powstania tej rozprawy minęło już ćwierć wieku, zawarte w niej analizy zachowały nadal swą wartość.
Praca ks. Zdebskiego składa się z trzech rozdziałów, które stopniowo prowadzą czytelnika od analiz filologicznych, poprzez wnikliwą egzegezę formuł pokutnych Psałterza do syntezy teologicznej zawartej w końcowej części książki. Czytelnik tej trudnej ale fascynującej pracy otrzyma na końcu nagrodę w postaci biblijnej wizji przebaczenia grzechów, jaką oferują formuły pokutne Psałterza.
Cierpliwa lektura tej książki z pewnością będzie owocna nie tylko dla wytrawnych biblistów, ale także dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą osobistą więź z Bogiem przebaczenia i odnowić przeżywanie sakramentu pokuty. Polecam ją zwłaszcza studentom teologii jako przykład solidnej pracy egzegetycznej, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz prowadzi do spotkania z żywym Słowem Boga.


 
3.jpgEWANGELIA ŁUKASZA A ŚWIAT GRECKO - HELLEŃSKI. PERSPEKTYWA LITERACKA I IDEOLOGICZNA
M. Rosik
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, ss. 407.


 
Monografia rzuca nowe światło na badanie relacji: grecka literatura antyczna - Ewangelia Łukasza. Stanowi znakomity wkład w polską myśl biblijną, gdyż autor przebadał niezwykle dużo materiału źródłowego. Postawiony przez niego we wstępie cel pracy został osiągnięty, choć zrozumiałym jest fakt, że nie jest możliwe przebadanie w ramach jednego projektu wszystkich dzieł literatury grecko - helleńskiej. Autor poddał analizie te spośród nich, które mają swoiste punkty styczne z trzecią Ewangelią, a analiza ta pozwoliła mu na wyznaczenie zasadniczych linii podobieństw i różnic, jakie zachodzą w kwestiach literackich i ideologicznych (teologicznych) pomiędzy dziełami literatury antycznej a dziełem Łukasza ewangelisty. Nie ulega wątpliwości, że ta wartościowa pozycja wpisuje się znakomicie dziedzinę badań interdyscyplinarnych na styku teologii i literaturoznawstwa.


 
4.jpgWPROWADZENIE DO LITERATURY I EGZEGEZY ŻYDOWSKIEJ OKRESU BIBLIJNEGO I RABINICZNEGO
M. Rosik, Icchak Rapoport,
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, ss. 318.


 
Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż ca chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś niekt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu.


 
5.jpgJUDAIZM U POCZĄTKÓW ERY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Bibliotheca Biblica,
M. Rosik,

Wrocław 2008, ss. 247 [wydanie drugie].


 
Judaizm czasów Jezusa był bardziej sposobem życia i widzenia świata niż systemem doktrynalnym. Być Żydem znaczyło żyć w określony sposób. Wydaje się, że więcej kontrowersji dotyczyło praktyk religijnych niż artykułów wiary. Każda dziedzina życia regulowana była przez prawo natury religijnej. Prezentacja judaizmu początków ery chrześcijańskiej opiera się na analizie materiałów źródłowych z tego okresu bądź związanych z nim nicią merytoryczną. Pierwszym zagadnieniem, które przybliża niniejsza praca, jest instytucja świątyni jerozolimskiej i łączący się z nią kult ofiarniczy oraz sposób celebracji dni i czasów świętych. Następnie omówione zostały poszczególne grupy i stronnictwa działające w Palestynie w pierwszej połowie I stulecia po Chr. Wiodącą rolę w myśli i praktyce judaizmu odegrała tradycja literacka, na czele z Torą, co szabat odczytywaną w synagodze. Autor przedstawił także szerzej pojętą spuściznę literacką judaizmu. Kolejnym przedmiotem prezentacji stała się instytucja synagogalna. Obraz judaizmu początków ery chrześcijańskiej dopełnia omówienie niektórych zwyczajów religijnych, związanych z rytmem i doniosłymi wydarzeniami życia jednostek.


 
6.jpgPIERWSZY LIST DO KORYNTIAN
J. Czerski,
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, s. 752
Jest to nowoczesny, obszerny, krytyczno-egzegetyczny komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian Autor omawia zagadnienia historyczno - literackie w obszernym wprowadzeniu, a następnie dokonuje analizy egzegetycznej poszczególnych fragmentów listu. Egzegeza składa się z kilku etapów stale powtarzającego się schematu: przekład - krytyczne omówienie tekstu - analiza synchroniczna i diachroniczna - styl, gatunek, struktura tekstu - objaśnienie - teologia.


 
7.jpgESCHATOLOGICZNA INTERPRETACJA NOWEGO TESTAMENTU W TEKSTACH GODZINY CZYTAŃ LITURGII GODZIN OKRESU WIELKANOCNEGO
A. Makarewicz,
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, s. 452


 
Tematy eschatologiczne... jakże często sformułowania tego typu wywołują dziś skojarzenia nostalgiczne, jeśli nie wręcz pesymistyczne. Samo słowo „eschatologia” przywołuje obraz końca, może nawet zmierzchu i ostatecznej pustki. Jakież więc zaskoczenie dla czytelnika pracy zatytułowanej Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny czytań Liturgii godzin okresu wielkanocnego. Nie o pustce będzie tu mowa, ale raczej o ostatecznej pełni; nie temat zmierzchu będzie poruszany, ale raczej wschodu Słońca, które nie zna zachodu; i nie kres ostateczny, ale początek absolutnej nowości stanowi główny wątek ujawniany stopniowo przez autorkę, dr Agnieszkę Makarewicz. a wszystko to jako cierpliwy owoc lektury liturgicznej księgi godziny czytań, a szczególnie jej wielkanocnego tomu. Analityczne spojrzenie autorki skoncentrowało się na tych fragmentach Biblii, które Kościół uznał w swojej wielowiekowej Tradycji za najbardziej stosowne do tego, by stanowiły „lampę dla stóp wiernych” podczas duchowej wędrówki od Paschy do dnia Zesłania Ducha Świętego.


 
8.jpgTEOLOGIA NOWEGO TESTAMENTU
T. I, EWANGELIE SYNOPTYCZNE I DZIEJE APOSTOLSKIE

Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008


 
W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu - chrystologia - pneumatologia - eklezjologia - antropologia - mariologia - eschatologia - zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być - i z konieczności jest - w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.
Tom pierwszy poświęcony został Ewangeliom synoptycznym i Dziejom Apostolskim. W dzisiejszej biblistyce mówi się o dwudziele Łukasza, obejmującym Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, stąd postulat, by przy omawianiu teologii tych dwu ksiąg nie oddzielać ich. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.
Autorzy: ks. Artur Malina - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Krzysztof Mielcarek - Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Hubert Ordon SDS - Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Stanisław Haręzga - Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Sławomir Stasia - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Mariusz Rosik - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Michał Wojciechowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


 
9.jpgTEOLOGIA NOWEGO TESTAMENTU
T. II, DZIEŁO JANOWE

Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,Wrocław 2008


 


 
W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu - chrystologia - pneumatologia - eklezjologia - antropologia - mariologia - eschatologia - zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być - i z konieczności jest - w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.
Tom drugi omawia myśl teologiczną św. Jana, A więc teologię Ewangelii Janowej, trzech listów apostoła oraz Apokalipsy. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.
Autorzy: ks. Mirosław Stanisław Wróbel - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Joanna Jaromin - Uniwersytet Opolski i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Ryszard Kempiak SDB - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Henryk Witczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Józef Kozyra - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ks. Mariusz Rosik - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Artur Malina - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.


 
10.jpgTEOLOGIA NOWEGO TESTAMENTU
T. III, LISTY PAWŁOWE, KATOLICKIE I LIST DO HEBRAJCZYKÓW

Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008


 
W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu - chrystologia - pneumatologia - eklezjologia - antropologia - mariologia - eschatologia - zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być - i z konieczności jest - w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.
W tomie trzecim zaprezentowano Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.
Autorzy: ks. Jan Załęski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. Ewa Józefa Jezierska - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. Jan Klinkowski - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Mariusz Rosik - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Stefan Szymik - Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Franciszek Mickiewicz SAC - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
11.jpgŻYCIE WIERZĄCEGO W MYŚLI ŚW. PAWŁA
Bibliotheca Biblica
S. E. Jezierska
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, s. 175

 
Książka s. prof. Ewy Jezierskiej OSU w sposób naukowy, aczkolwiek niezwykle przystępny, ukazuje spojrzenie Pawła, Apostoła narodów, na życie chrześcijanina zakotwiczone w Chrystusie. Zjednoczenie wierzącego ze Zbawicielem rozpoczyna się w sakramencie chrztu i pogłębia poprzez nieustanne poznawanie Chrystusa na różnych drogach: cierpienia, kontemplacji, zgłębiania nauczania, udział w Eucharystii, poprzez radości i trudności, poprzez działalność apostolską czy życie dla drugich. Życie doczesne chrześcijanina wychyla się ku wieczności. Rysuje się przed nim perspektywa zmartwychwstania eschatologicznego spełnienie z pełnej komunii z Bogiem. Książka, bazująca na rzetelnej naukowej egzegezie, nie jest pozbawiona walorów egzystencjalnych. Warto więc po nią sięgnąć nie tylko ze szkiełkiem badacza akademickiego, ale także z wewnętrzną tęsknotą osoby wierzącej, która wciąż poszukuje pogłębienia swej więzi z Panem i Zbawicielem.


 
12.jpgŁUKASZOWY PRZEKAZ O POWOŁANIU PAWŁA
Bibliotheca Biblica
R. Orłowski
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, s. 342


 
Powołanie Pawła było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w pierwszych latach chrześcijaństwa. Geograficzna ekspansja Kościoła, w sposób, w jaki została ukazana w księgach Nowego Testamentu w dużej mierze związana była z posługiwaniem Apostoła Narodów. Rozpoczęcie działań misyjnych Pawła było konsekwencją niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w Jego życiu pod bramami Damaszku. Jeden z największych prześladowców chrześcijan stał się najbardziej gorliwym głosicielem Ewangelii. Sam jednak Paweł w swoich listach zdaje się niewiele mówić o zdarzeniu, które w tak istotny sposób zaważyło na historii całego Kościoła. Inaczej jest w Dziejach Apostolskich. Św. Łukasz trzykrotnie przedstawia tę historię na kartach swojej księgi, w rozdziałach 9, 22 i 26. Czyni to jednak za każdym razem w sposób odmienny. Wszystkie trzy relacje na temat ukazania się Jezusa Szałowi - Pawłowi, gdy ten podążał do Damaszku, różnią się wyraźnie pomiędzy sobą. Właśnie obecność trzech rożnych opisów tego samego wydarzenia w Dziejach Apostolskich jest przedmiotem niniejszego studium.


 
13.jpgWARTOŚĆ KRÓLESTWA BOŻEGO W PRZYPOWIEŚCIACH EWANGELII SYNOPTYCZNYCH
J. Jaromin
red. M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, ss. 216


 
Tajemnicę Królestwa Bożego Jezus tłumaczył w przypowieściach. Wskazywał na moment jego przyjścia i aktualną obecność, na wzrost i jego dynamikę, przedstawiał opór, na który natrafia Królestwo Boże oraz potrzebę czujności, by nas nie zaskoczyło, wskazywał również na konieczność wysiłku dla Królestwa i postawę człowieka, który do niego dąży. Jezus nauczał głównie w przypowieściach, ponieważ człowiek nie jest w stanie ogarnąć wprost rzeczywistości, która przekracza jego doświadczenie i wyobraźnię. Metafora i analogia są w stanie tę rzeczywistość przybliżyć. Jezus nie wybrał przypowieści jako sposobu nauczania przypadkowo. Jego wizja Królestwa każe Mu je ukazywać jako rzeczywistość obecną i ukrytą pośród życiowych spraw, najzwyklejszych, codziennych ludzkich doświadczeń. Gdybyśmy próbowali interpretować przypowieść ewangeliczną jako skomplikowaną alegorię, pozbawimy ją sensu, ponieważ w przypowieści zostaje przywołana codzienna, dobrze znana rzeczywistość, ale w taki sposób, że przebija przez nią inna rzeczywistość - Królestwo Boże w teraźniejszości dnia codziennego.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl