Dzieło Biblijne

Email Drukuj

 Można wykorzystać materiał z nabożeństwa biblijnego z ubiegłego roku. Przygotowania: w centralnym, dobrze widocznym miejscu kościoła przygotować pulpit na którym zostanie umieszczona księga Pisma Św. Wskazana dodatkowa dekoracja, np. świece, kwiaty; można obok pulpitu ustawić paschał. Inny pulpit przeznaczony do głuszenia Słowa Bożego. Czytania są propozycją, można wziąć inne odpowiednie fragmenty biblijne.  

Pieśń na wejście (może być pieśń wielkanocna) a w tym czasie:Intronizacja Pisma ŚwiętegoUroczyste wniesienie egzemplarza Biblii. Procesja przez kościół, kapłan, diakon lub lektor niesie uniesioną Biblię i umieszcza na przygotowanym pulpicie. Może być okadzenie Pisma Świętego.  

 Wprowadzenie Pozdrowienie ludu, na wzór mszalnego. Wprowadzenie i wyjaśnienie okoliczności nabożeństwa Słowa Bożego. Akt pokuty. 

Oracja Wszechmogący Boże, prosimy cię niech Duch Święty oświeca nas blaskiem Twego światła i daje nam głębsze poznanie tajemnicy Twego Słowa, abyśmy je coraz lepiej je rozumiejąc, coraz bardziej żyli Ewangelią Twego Syna. Który żyjesz.

Czytanie z pierwszego listu św. Piotra apostoła. Bracia, wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. (1 P 1,18-25) 

Śpiew międzylekcyjny, psalm lub pieśń wielkanocna. Np. (Ps 145)

            
Ref.: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci Niech mówią o chwale Twojego królestwai niech głoszą Twoją potęgę.           
Ref.: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie.Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko co żyje.           
Ref.: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogachi łaskawy we wszystkich swoich dziełach.Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.           
Ref.: Słowa Twe Panie, są duchem i życiem.
  

Ewangelia według świętego Mateusza.Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!». Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». (Mt 13,1-9. 18-23)  

Homilia w załączeniu propozycja 

Modlitwa wiernych Pełni ufności w dobro i miłosierdzie Boże, wołajmy
   Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby byli niestrudzonymi świadkami Ewangelii Chrystusowej.
   Módlmy się za głoszących Słowo Boże, aby czynili to z odpowiedzialnością i zaangażowaniem.
   Módlmy się za młodzież, aby szukali autentycznej prawdy w Objawieniu Bożym.
   Módlmy się za rodziców naszej parafii, aby przykładem swego życia przybliżali prawdy Boże swoim dzieciom.
   Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwale i regularnie czytali święte teksty i wegług nich żyli.Boże, Twoje odwieczne Słowo w czasie stało się Ciałem, wysłuchaj nasze modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy, abyśmy według Twego Słowa żyli i wzrastali w Twej łasce. Przez tegoż Chrystusa.   

Ojcze Nasz – jak w czasie Mszy św.  

Oracja: Miłosierny Boże, zgromadzeni w Twojej obecności błagamy Ciebie, abyśmy zgłębiali Twe Słowo i coraz bardziej według niego żyli. Przez naszego Pana. Błogosławieństwo księgą Pisma Świętego.Okadzenie księgi, kapłan błogosławi lud trzymając księgę Pisma Świętego. 

Pieśń na zakończenie.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl