Dzieło Biblijne

Fundamentalizm biblijny w perspektywie tajemnicy wcielenia

 Sławomir Zatwardnicki 

Fundamentalizm biblijny
w perspektywie tajemnicy wcielenia

Wprowadzenie

Ciekawym zjawiskiem, a można by nawet rzec, że pewnego rodzaju znakiem czasu, jest fundamentalizm biblijny czy w ogóle szerzej: fundamentalizm religijny [1]. Zwraca się uwagę na reakcyjność fundamentalizmu, który w świecie zdefragmentaryzowanej, relatywistycznej rzeczywistości chciałby za wszelką cenę utrzymać pewność, na której można by oprzeć życie. W tej perspektywie fundamentalizm byłby nie tyle jakąś żywą oazą na pustyni relatywizmu i sekularyzmu, co zjawiskiem powstałym z reakcji na nowoczesność, a może nawet wzajemna relacja fundamentalizmu i nowoczesności – jak chciałaby Dominika Motak, autorka pozycji poświęconej właśnie temu sprzężeniu – „ma charakter nie tyle antytetyczny, ile dialektyczny” [2].

Więcej…
 

EGZEGEZA EWANGELII Z 3. NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU (ROK B)

 Przemysław Paruch

rok III MWSD

EGZEGEZA EWANGELII Z 3. NIEDZIELI WIELKIEGO POSTU (ROK B)

J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania 

1.      Wyodrębnienie perykopy.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

Serce Niepokalane, ale nie wszystko rozumiejące

Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie

Bezgrzeszna i pełna łaski Maryja nie wszystko od razu rozumie, ale uczestnicząc w życiu Syna i pielgrzymując w wierze, stopniowo wzrasta w poznaniu.

Posłuszeństwo panujące w Świętej Rodzinie

Czytelnikowi dzisiejszej Ewangelii może się wydać nieco dziwne, że Maryja i Józef „pozwalają” się zgubić Jezusowi, jakby zafrapowani czymś innym zapomnieli o swoim Synu. Oczywiście takie odczytanie epizodu o Dwunastoletnim stanowi raczej projekcję naszych ludzkich doświadczeń, którym nieobce są troski o sprawy nienajważniejsze. Trudno jednak podejrzewać Maryję i Józefa, których życie kręciło się od samego początku wokół Dziecka o to, żeby teraz nagle zatroskali się o coś drugorzędnego. Niepokalane Serce Maryi oznacza w przypadku tej familii, że stosunki w niej panujące wyglądają inaczej niż w naszych rodzinach, a tym samym stanowić mogą wzór do naśladowania.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 Królowa z ludu i dla ludu wzięta

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 3 maja

O jakiego rodzaju królowanie może chodzić w przypadku Najświętszej Maryi Panny, że aż król Jan Kazimierz zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana?

Mamy tendencję, słusznie ganioną przez Jezusa w Ewangeliach, żeby na sprawy Boże patrzeć po ludzku; i w tym przypadku również siłą rzeczy nasuwają nam się obrazy dalekie od rzeczywistości nadprzyrodzonej, jakbyśmy zapominali słów Pańskich mówiących o tym, że w przypadku królowania niebieskiego sprawy mają się inaczej niż w przypadku sprawowania władzy ziemskiej. Podobnie inaczej rzecz się ma z rządzonymi przez władców ziemskich, a inaczej przez tych znajdujących się pod królowaniem Bożym, w ramach którego możliwe jest również współkrólowanie Matki Pana.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 Matka na mocy testamentu

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Niech nas nie zwiedzie lakoniczność Ewangelii, która w kilku zdaniach przekazuje bogatą w treść rzeczywistość mającą znaczenie dla każdego z nas oraz dla całego Kościoła; albo ściślej: dla nas jako członków Kościoła. Zauważmy, że opisana przez Jana scena dokonuje się w momencie kulminacyjnym, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Rozumiemy, że w takiej sytuacji każde słowo nabiera szczególnego znaczenia. Powiedzmy, że staje się niejako testamentem Jezusa dla wierzących wszystkich czasów; nie byłoby dobrze, gdybyśmy zlekceważyli ostatnią wolę Pana.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

Po co Maryi mąż?

Św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość, 19 marca

Dlaczego Bóg nie pozwolił Józefowi oddalić się od Maryi? Czy Matka Boża potrzebowała męża? Jaką rolę odegrał Józef w życiu Maryi i Jezusa?

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

Dlaczego (nie) ślub dziewictwa?

 

Zwiastowanie Pańskie, uroczystość

Współczesna egzegeza skoncentrowana bardziej na naukowych niż teologicznych zasadach interpretacji biblijnego tekstu stawia pod znakiem zapytania niemal wszystkie przekonania wierzących. Być może najwyraźniej widać takie „demitologizujące” działania naukowej egzegezy w stosunku do Maryi, której Pismo poświęca stosunkowo niewiele bezpośrednich odniesień, a której Osoba i rola została jednak w Kościele odczytana adekwatnie do powołania, które stało się Jej udziałem. Tak więc współczesna egzegeza oparta w głównej mierze na metodzie historyczno-krytycznej okazuje się często formułować wnioski podważające te przekazywane przez Tradycję Kościoła.

Więcej…
 

Patryk Stolarek
Rok III
MWSD we Wrocławiu

Egzegeza perykopy Łk 4,1-13

1. Tekst perykopy

 

1Pełen Ducha Świętego,
powrócił Jezus znad Jordanu
i przebywał w Duchu [Świętym]
na pustyni 

 1VIhsou/j de. plh,rhj pneu,matoj a`gi,ou u`pe,streyen avpo. tou/ VIorda,nou kai. h;geto evn tw/| pneu,mati evn th/| evrh,mw|

 

2czterdzieści dni,
gdzie był kuszony przez diabła.
Nic w owe dni nie jadł,
a po ich upływie odczuł głód.

2h`me,raj tessera,konta peirazo,menoj u`po. tou/ diabo,lou? Kai. ouvk e;fagen ouvde.n evn tai/j h`me,raij evkei,naij kai. suntelesqeisw/n auvtw/n evpei,nasen?

 

Więcej…  
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl